Savet ulaza (prava i obaveze)

U cilju bržeg rešavanja problema u zgradi i naselju, a na osnovu Odluka skupštine stanara SZ “Neven B” od 27.10.2016. , 13.2.2017. , 20.4.2022. i 29.12.2022. formirana je komisija pod nazivom “Savet ulaza”  koja trenutno broji 11 članova:
 1. Branko Simonović
 2. Dragana Stefanović
 3. Željko Đukanović
 4. Ibro Ibrahimović
 5. Igor Zlatar
 6. Milovan Mosur
 7. Nikola Bubalo
 8. Olivera Beuković
 9. Sanda Martinović
 10. Sara Panić
 11. Srđan Karanović
Članovi Saveta ulaza mogu da budu jedino stanari (uključujući lokale) koji redovno plaćaju troškove održavanja stambenoj zajednici čime iskazuju poštovanje zakonskih obaveza kao i brigu prema funkcionisanju sistema održavanja.
.
————————————-
OVLAŠĆENJA
————————————–
Formirani Savet ulaza dobio je sledeća ovlašćenja od Skupštine stanara:
 • da donosi punovažne odluke u ime zgrade “Neven B” u svemu što je vezano za zajedničke delove naše parcele i naselja Belvil (uključujući garažu i saradnju sa drugim stambenim zajednicama)
 • da izabere i po potrebi angažuje bilo koju advokatsku kancelariju koja će pružati advokatske usluge zgradi “Neven B”
 • da odredi pravila za pokretanje tužbi protiv lica koja su odgovorna za oštećenje zajedničke imovine zgrade i protiv dužnika prema stambenoj zajednici
 • da izabere i angažuje bilo koju firmu za redovno servisiranje PP opreme u našem ulazu (servis je na svakih 6 meseci)
 • da odlučuje o davanju u zakup zajedničkih površina zgrade i visini mesečnog zakupa
 • da organizuje krečenje ulaza koje će se platiti kada bude dovoljno novca na računu zgrade
Svi eventualni troškovi u vezi gore navedenih aktivnosti bi se platili sa računa zgrade bez traženja dodatne dozvole od Skupštine stanara.
 .
A nezavisno od troškova po gornjim aktivnostima, Savet ulaza takođe ima ovlašćenje da potroši do 1500 evra godišnje na ime investicija i drugih vanrednih troškova u vezi stvari koje su zajedničke isključivo za zgradu “Neven B”.
  .
 .
————————————-
DONOŠENJE ODLUKA
————————————–
Savet ulaza odlučuje prostom većinom, odnosno dovoljno je 6 glasova da se usvoji neka odluka. Glasanje se obavlja preko emaila.
  .
Prilikom glasanja, od članova Saveta ulaza očekuje se da odgovore na email u toku istog dana ili sledećeg dana najkasnije, inače se njihov glas ne uračunava u kvorum.
 .
Članovi Saveta ulaza ne glasaju u ime svojih nekretnina, već u ime skupštine stanara koja im je većinski dala to ovlašćenje, tako da su u bilo kakvom glasanju svi članovi Saveta u potpunosti jednaki, bez obzira na brojnost i veličinu nekretnina koje imaju u svom vlasništvu.
 .
Bilo koji član Saveta ulaza može da iznese neki predlog na usvajanje.